LeMur

Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Sklep internetowy LeMur, dostępny pod adresem internetowym https:// lemurtapety.pl,  prowadzony jest przez Katarzynę Myśliwiec, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Myśliwiec LeMur, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 8151813231 , REGON: 522193006.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

II. DEFINICJE

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Katarzyna Myśliwec Le Mur, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5170415895, REGON 388808900

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.lemurtapety.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

Adres Sprzedawcy: Albigowa nr 1123, 37-122 Albigowa

Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@lemurtapety.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 666 977 079

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 47 1240 2627 1111 0011 1539 4855

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 18:00.

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 • włączona obsługa plików cookies,
 • zainstalowany program FlashPlayer.

V. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem oferty Sklepu są tapety o określonym wzorze i kolorze. Tapety są produkowane na indywidualny wymiar podany każdorazowo przez klienta i nie podlegają zwrotowi.

Tapety są wykonywane przez Sprzedawcę po prawidłowym złożeniu zamówienia. Nie są magazynowane.

Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów lub zmian ich cen.

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie Zamówienia nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia.

Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową https://lemurtapety.pl lub pocztę elektroniczną biuro@lemurtapety.pl.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Klient będzie informowany o aktualnym stanie jego zamówienia na adres mailowy podany podczas dokonywania zakupów.

Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Polski.

Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie. Następnie Sprzedawca wysyła w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail Klienta podany podczas składania Zamówienia, graficzne opracowanie Tapety do akceptacji przez Klienta. Zamówienie opłacone liczymy od dnia zaksięgowania się środków na koncie.

Sprzedawca w przypadku podania niepełnych lub nieprawidłowych danych oraz w sytuacji, gdy zamówienie budzi wątpliwości Sprzedawcy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny. Zwrot uiszczonej kwoty nastąpi w ciągu 7 dni na konto, z którego został zrobiony przelew.

Brak odnotowania wpłaty za złożone zamówienie skutkuje jego anulowaniem po 7 dniach od daty złożenia zamówienia.

VI. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, dokonać personalizacji produktu, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produkt, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” (lub równoznaczny), i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

VII. METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

Klient może skorzystać z następujących metod:

 • przesyłka Kurierska.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • płatność Przelewy24.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Wysyłka tapet na wymiar następuje w ciągu 7 dni roboczych od momentu akceptacji przez Klienta projektu graficznego Tapety.

Czas oczekiwania na projekt graficzny Tapety 2 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty za Zamówienie, a dla zamówień bardzo nietypowych czy dodatkowo płatnych za przeróbki graficzne – jest określany indywidualnie drogą mailową podczas zamówienia.

W przypadku większych zamówień Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w regulaminie (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail lub telefonicznie).

Zamówione w Sklepie towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Klient otrzymuje przesyłkę po czasie, na który składa się czas realizacji zamówienia przez sklep https://lemurtapety.pl (na który składa się czas wykonania projektu graficznego -2 dni robocze oraz czas wykonania Tapety – 7 dni roboczych) oraz czas określony przez Firmę Kurierską – zazwyczaj przesyłka na drugi dzień roboczy.

Sklep nie odpowiada za ewentualne opóźnienia terminu otrzymania przesyłki wynikłe z niedotrzymania terminów przez Firmę Kurierską lub podania przez Klienta nieprawidłowych danych dla doręczenia.

VIII. WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z punktem VI Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia oraz zaksięgowaniu wpłaty Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie i przyjmuje do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W ciągu dwóch dni roboczych przesyła Klientowi opracowanie graficzne tapety do akceptacji. Po akceptacji przez Klienta Sprzedawca rozpoczyna wykonanie Tapety.  
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem na konto Sprzedawcy – Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane; płatności elektronicznych -Klient obowiązany jest do dokonania płatności natychmiastowo od zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami za dodatkową opłatą transportową lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od zaakceptowania przez Klienta Tapety wysłanej do akceptacji przez Sprzedawcę i wynosi 7 dni roboczych + czas dostawy (zależny od przewoźnika).
 7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

IX. REKLAMACJA

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

Reklamacja udzielona jest na produkt przed wykonaniem montażu na ścianie – wady wykryte podczas sprawdzenia tapety podlegają reklamacji oraz naprawie na zasadzie wymiany tapety na nową lub zwrot kosztów zakupu.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy w chwili odbioru przesyłki zostanie w obecności dostawcy sporządzony protokół reklamacyjny. Po spełnieniu tego warunku nastąpi zwrot przesyłki do siedziby firmy Sprzedawcy, po czym w ciągu 14 dni Klient otrzymuje przesyłkę z zamówionym towarem, ewentualnie gdy nie ma takiej możliwości – zwrot gotówki przelewem bankowym.

W przypadku wadliwych towarów lub błędów w realizacji zamówienia, Sklep gwarantuje ich wymianę na towar nieuszkodzony lub właściwy w terminie 7 dni roboczych od uznania reklamacji.

Akceptacja projektu graficznego tapety oznacza ostateczne potwierdzenie wyglądu, ułożenia, rozmiaru, proporcji wzoru oraz materiału.

Reklamacje składane ze względu na różnice koloru bez wcześniejszego zamówienia próbek, nie będą uwzględniane.

Jakiekolwiek przesyłki wysyłane na koszt Sprzedawcy nie będą odbierane.

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Nie jest to podstawą reklamacji.

Klient ma prawo zamówić próbkę, aby sprawdzić fakturę materiału, kolor oraz jakość grafiki.  Próbka jest jedynie fragmentem docelowej tapety, która jest nie wzorem powtarzalnym. Nie ma możliwości, aby próbka zawierała cały wzór, na całą ścianę w skali 1:1.

X. ZWROT TOWARU

 1. „Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie, bez podania przy-czyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (tzn. na jego zindywidualizowanie zamówienie). “
 2. Wszystkie tapety produktami wykonywanymi na indywidualne zamówienie Klienta i nie podlegają zwrotowi.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

Wykorzystujący materiały publikowane na stronie internetowej bez zgody Sprzedawcy zostanie wezwany do natychmiastowego zaprzestania ich używania oraz ich usunięcia, na własny koszt oraz opłaty stosownego odszkodowania – w sprawach spornych sprawa zostanie wysłana do właściwego sądu.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

Firma Katarzyna Myśliwiec LeMur, która prowadzi sklep https://lemurtapety.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące dane Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej aplikacji Tapety lub aplikacji na niewłaściwym podłożu.

XIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMAJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIV. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 1. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 2. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Shopping Cart